Skip to content

ประวัติ

ปะวัติสถานีตำรวจูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

สถานีรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เดิมคือสถานีตำรวจูธรตำบลหนองยาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Advertisements